Už pracujeme aj na nákupe knižných noviniek, ale pre iných čitateľov by možno boli nové aj tie, ktoré od nás máte požičané. Príďte nás navštíviť a vymeniť ich za „nové“. Novinky, ktoré sme pre Vás spracovali za posledný mesiac si môžete pozrieť aj v našom online katalógu.