Mestská knižnica Žilina získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Nákup vybavenia Mestskej knižnice v Žilne za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb“ v rámci výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestskou knižnicou Žilina a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, ktorá nadobudla účinnosť dňa 18.01.2023.

Názov projektu:                               Nákup vybavenia Mestskej knižnice v Žilne za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb

Kód projektu v ITMS2014+:         302071BRH3

Miesto realizácie:                            Žilina

Operačný program:                        Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom:          Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ:                                7.7. Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii

NFP:                                                  maximálne do výšky 106 724,40 EUR

 

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je nákup technického vybavenia do pobočiek Mestskej knižnice Žilina za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb a zvýšenie úrovne hygienických štandardov na ochranu zdravia v boji proti COVID19 pre návštevníkov aj zamestnancov knižnice.

Hlavný cieľ projektu je Zvýšiť odolnosť a udržateľnosť Mestskej knižnice v Žiline v kontexte dôsledkov pandémie COVID 19 prostredníctvom realizácie vybraných opatrení.

Aktivity projektu:

Aktivita 1: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii

Aktivita 2:  Zlepšenie úrovne hygienických štandardov v kultúrnej inštitúcii

"loga_eu_mksr"